Miljöpolicy

Miljöpolicy

miljoAlcons ska arbeta långsiktigt för ett miljövänligt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke om både människa och miljö

Riktlinjer för Alcons miljöarbete är:

Kunskap och engagemang Resurshållning Slutna kretslopp Långsiktighet och uthållighet

Detta uppnås genom att:

Engagera alla medarbetare i miljöfrågor genom utbildning och förlöpande dialog. Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål. Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter. Tillhandahålla tjänster och produkter som har minsta möjliga inverkan på miljön. Vid val av produkter, maskiner och redskap beaktas alltid miljöaspekterna. Främja öppenhet och dialog med anställda, kunder och allmänhet. Kontinuerligt förbättra riktlinjer och rutiner för miljöarbete, med hänsyn till teknisk utveckling och kundernas behov. Kontinuerligt utveckla våra arbetsmetoder utifrån ett miljöperspektiv. Källsortera och återvinna vårt avfall. Undvika engångsartiklar så långt det är möjligt. Förbrukning av vatten och el effektiviseras, både inom den egna verksamheten och hos kund. Transporter planeras och minimeras så långt det är möjligt. Vi arbetar enligt gällande miljölagar och krav.